Termeni si conditii>

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR.

Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal?

În primul rând, datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către SC EVENTURE COMPANY SRL , o societate de drept român, cu sediul social în Sos. Pantelimon 350, bl 4, sc. 10 , etaj 3, ap. 367, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/13634/2005, avand CUI RO 17846358. Vasile Antoaneta, in calitate de administrator al agentiei EVENTURE COMPANY acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de mai jos și , în cazul în care putem justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul dumneavoastră în acest sens. 

Ce fel de date prelucrăm?
EVENTURE COMPANY prelucrează datele tale de identificare și de contact (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum și vârsta minimă (i.e., trebuie să ai minim 18 ani) pentru a-ți putea furniza  în contul tău pe site. În cazul în care te conectezi online în Cont cu datele de conectare de pe Facebook, după ce obținem consimțământul tău în acest sens, prelucrăm toate informațiile de mai sus (i.e., cu excepția numărului de telefon) precum și codul tău unic de identificare emis de rețeaua Facebook.

Pentru a putea să personalizăm conținutul pe care ți-l furnizăm prin intermediul Contului creat , dar și pentru a pentru transmite oferte și reduceri personalizate prelucrăm următoarele tipuri de date: sex, data nașterii, nume bebe, data eveniment organizat, data nuntii, data botezului, numele parintilor sau numele nasilor,oraș și cartier, nume biserica daca ești căsătorit sau nu, daca ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor. Tot pentru a putea să personalizăm conținutul furnizat, îți solicităm o serie de informații referitoare la interesele tale. 

În cazul website-ului www.tonimalloni-shop.com sau www.c-store.ro , precum si pe www.eventurecentralstore.ro colectăm și IP-ul tău, însa aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment, prin intermediul aplicatiei ZENDESK CHAT ZOPIM.

In plus, în momentul în care accesezi Contul de pe site-ul nostru, se pot colecta informații stocate în modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații – spre exemplu – sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina etc.). Folosim module cookies pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile site-ului nostru, precum și să furnizăm, protejăm și să îmbunătățim serviciile Contului (e.g., prin intermediul lor, te putem recunoaște și astfel la următoarea conectare îți putem oferi un conținut personalizat, adaptând sau măsurând reclamele, asigurând în același timp o experiență cât mai sigura, și cât mai ușor de accesat).

Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza noastră legală?

Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

identificarea ta pentru a-ți putea furniza accesul in în cont, precum și prestarea către tine a serviciilor furnizate de de Cont (i.e., utilizarea funcțiilor Contului),contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Cont (i.e., fără a avea o natură de marketing – informările ce țin de setările Contului), crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătății serviciile în cadrul Contului,transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru care ne-ai acordat consimțământul la momentul realizării Contului, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor Eventure Company , dar și a Partenerilor; transmiterea mesajelor de marketing se poate realiza atât ca urmare a creării și analizării de profiluri, cât și independent de aceasta,realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a clientelei,efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă,centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la tine, pentru a putea fi accesate pentru utilizare de către Eventure Company în activitatea sa (i.e., utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale Eventure Company  în desfășurarea activității comerciale),efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Eventure Company dar și ale Partenerilor,arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Eventure Company poate fi este parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Eventure Company, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Eventure Company,Asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web)Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta, Documentarea consimțământului tău.

Prelucrăm datele de mai sus, fie pentru că sunt necesare pentru executarea unui contract la care ești parte (e.g., furnizarea serviciilor corespunzătoare Contului), fie pentru că am primit consimțământul tău în acest sens (e.g., transmiterea de mesaje de marketing direct, acces la date de locație, acces la datele generate de camera foto a telefonului). În plus, prelucrăm o parte din datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi și în baza interesului nostru legitim (e.g., activitățile menționate la  mai sus), dar și în baza unei obligații legale (e.g., soluționarea litigiilor, plângerilor, activități de audit, documentarea consimțământului etc.).

Interesul nostru legitim se limitează de regulă la îndeplinirea operațiunilor curente aferente administrării relației cu tine, asigurarea conformității folosirii serviciilor, cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite, asigurarea securității sistemelor noastre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal marcate ca fiind câmpuri obligatorii (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de locație) sunt considerate a fi necesare pentru prestarea către tine a serviciilor furnizate de Cont. Astfel, ești obligat să comunici Eventure Company acele date cu caracter personal, deoarece sunt necesare furnizării funcțiilor prevăzute de Cont. Refuzul tău de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Eventure Company de-ți asigura funcțiile prevăzute de Cont.

Către cine transmitem datele tale cu caracter personal?


Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site),
Furnizori de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing,
Organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale,
Societăți din Grup,
Administratorul Eventure Company

Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către Eventure Company de la momentul la care ai ales să îți realizezi un Cont pe siturile Eventure Company ( www.tonimalloni-shop.com, www.c-store.ro, www.eventurecentralstore.ro ), pana la momentul la care alegi să îți ștergi contul. După momentul în care alegi să îți ștergi contul, datele tale vor fi stocate de către Eventure Company, pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al Eventure Company de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate.

În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către Eventure Companu de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru aceasta prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Eventure Company, pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al Eventure Company de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct).

Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal?
În calitate de utilizatoral Contului, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Eventure Company le deține în raport cu tine:

Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Eventure Company , iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, Eventure Company va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de Eventure Company,
Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.
De asemenea, îți poți modifica oricând datele tale, prin secțiunea „Contul meu”, urmată de acțiunea de „Setări cont”, ai acces la setul său de date cu caracter personal, pe care îl poți modifica oricând.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea Eventure Company ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:

datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;
prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală;
datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Eventure Company.
Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:
contești exactitatea datelor, pentru perioada în care Eventure Company verifică exactitatea datelor in cauză;
prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor;
daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar Eventure Company nu mai are nevoie de aceste date;
te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale.
In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al Eventure Company sau, după caz, pe exercitarea de către Eventure Company a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit Eventure Company.

Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică pot conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către Eventure Company este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul legitim al Eventure Company, sau (ii) pe relația contractuală existentă cu Eventure Company și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul transmis.

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către Eventure Company, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,
Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către Eventure Company. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”),
Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Eventure Company în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel de caz, îl constituie posibilitatea de a-ți retrage consimțământul pentru transmiterea de mesaje de marketing direct.

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing direct de la Eventure Company, prin următoarele modalități:

prin accesarea secțiunii ”Setări cont” in cadrul websiteului, inregistrare newsletter.
Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile din respectivul SMS/e-mail,
Prin contactarea Eventure Company  prin intermediul mijloacelor de comunicare prevăzute mai jos (i.e., poștă și e-mail).
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor Eventure Company – în cazul în care Eventure Company ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.
Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități:

– Prin poștă, la adresa: Sos. Pantelimon 350, bl 4, sc. 10 , etaj 3, ap. 367, Sector 2, Bucuresti, Romania,

– Prin email, la adresa de email: office@eventure.com.ro

Ce profiluri realizăm cu privire la activitatea ta?

În vederea furnizării de serviciilor  și a Contului, Eventure Company realizează diverse profiluri cu privire la utilizatorii Contului, inclusiv cu privire la tine.

Astfel de profiluri presupun analizarea datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine – de tipul:  data eveniment, nume parinti, nume copil, nume sarbatorit, data nuntii, data botez,sex, data nașterii, oraș și cartier, daca ești căsătorit sau nu, daca ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor, interese declarate de către tine la momentul setării Contului sau determinate de către Eventure Company în baza comportamentului tău pe site/în Cont.(e.g., magazine căutate, produse cumpărate sau favorite, evenimente salvate, timp petrecut pe site, număr puncte etc.). Ca urmare a analizării acestor date, vom putea să identificăm preferințele, interesele și capacitățile tale în materie de achiziții, și astfel să le raportăm la serviciile pe care le furnizăm, sau la produsele pe care le promovăm.

Data actualizare
Aceasta notă de informare a fost actualizată la data de 25.05.2018. 

 

 

 

TERMENI SI CONDITII

CONFIDENTIALITATE

TONI MALLONI SHOP utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare. Toate materialele si informatiile personale trimise catre website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidentiale. Datele personale ale dumneavoastra vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui site.

Informatiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promotii, buletinele informative periodice etc. Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale clientilor nostri. SC EVENTURE COMPANY este inregistrat ca operator la Registrul de Evidenta a Prelucrarii de date cu caracter personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC EVENTURE COMPANY SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Sunteti obligat sa furnizati datele din formularul de comanda, acestea fiind necesare facturarii si livrarii. Refuzul dvs. determina neonorarea comenzii. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe adresa office@eventure.com.ro

COPYRIGHT

Continutul acestui site, www.tonimalloni-shop.com imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date inclusiv alte tipuri de continut, precum si modelele care poarta simbolul "©", sunt protejate de legile si tratatele internationale privind protectia dreptului de autor, precum si de alte legi si tratate privind proprietatea intelectuala.

Folosirea fara acordul companiei SC EVENTURE COMPANY SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Continutul paginilor acestui website nu va fi copiat, reprodus, transferat, incarcat, publicat sau distribuit in orice mod, in totalitate sau partial, fara acordul prealabil scris al proprietarului, cu exceptia stocarii pe computerul personal al utilizatorului si a tiparirii de extrase din paginile acestui site exclusiv pentru uzul personal.

Logo-urile care apar pe acest website sunt proprietatea www.tonimalloni-shop.com. Logo-urile si informatiile nu pot fi utilizate pe orice alt site, diferit de acest website, fara acordul prealabil al proprietarului, acordat in scris.

COMANDA

Comanda produselor se poate face online, urmand pasii indicati in site-ul nostru. Cosul de cumparaturi este situat central in partea din dreapta-sus a paginii noastre sau lateral stanga. Pentru adaugarea unui produs in cosul de cumparaturi, faceti click pe butonul "Adauga in cos”. In cosul de cumparaturi veti gasi produsele selectate de dumneavostra unde aveti posibilitatea de a schimba cantitatea produselor sau renunta la un produs din cos.

Pentru a comanda produsele din cosul de cumparaturi, selectati optiunea de livrare dorita, apoi faceti click pe butonul "Comanda".

 

COST SI TIMP DE LIVRARE

Costurile de livrare pentru Bucuresti si provincie sunt

o Curier plata ramburs – transportul este suportat de client la primirea coletului, daca valoarea nu depaseste 300 ron

o Gratuit prin curier rapid pentru comenzi a caror valoare depaseste 300.00 Lei, pentru localitatile aflate in reteaua de curierat partenera.

Livrarea produselor comandate se face prin curier rapid, costurile de transport fiind evidentiate separat in cosul de cumparaturi.

Termenul de livrare standard este de 48 de ore, insa pentru ca livrarea comenzilor se face printr-o terta companie, nu ne asumam intarzierile.

Coletul va fi livrat la adresa specificata pe comanda, plata in sistem ramburs facandu-se la inmanarea coletului.

 

PLATA

Plata produselor se face:

  - in sistem RAMBURS (plata la livrare) Pretul total al coletului (inclusiv metoda de transport selectata) se va achita, in momentul primirii si produselor.

 - CASH, in numerar de la sediul firmei, din SOS. PANTELIMON 350, Bucuresti , cand se ridica produsul comandat.

Legea permite returnarea produselor achizitionate online in termen 10 zile lucratoare de la data achizitionarii lor. Astfel, daca doresti sa returnezi produsele noi iti vom returna la randul nostru contravaloare comenzii, mai putin taxele de livrare. Pentru returnare este necesar ca produsele sa fie intacte, nefolosite si in ambalajul original.

CONFIRMARE COMANDA

In cazul in care consideram ca datele sunt reale si corecte, in cel mai scurt timp de la trimiterea comenzii, veti fi contactat pentru confirmarea acesteia. Comenzile se onoreaza in ordinea sosirii acestora.

Ne rezervam dreptul de a nu opera comenzile care consideram ca au datele personale incomplete sau daca posibilul client nu a confirmat comanda. Coletele se trimit doar dupa ce operatorii nostri confirma existenta tuturor produselor in stoc si doar dupa ce clientul confirma corectitudinea informatiilor despre adresa de livrare.

Eventualele modificari la comanda plasata online se fac in urma discutiei telefonice.

COMANDA TELEFONIC

Consultantii si operatorii nostri va stau la dispozitie de luni pana vineri intre orele 10:00 – 19:00. Pentru comenzi telefonice sunati la numerele afisate pe site insa recomandarea noastra este sa plasati comenzile online.

PROGRAM DE LUCRU

Magazinul online functioneaza in regim non-stop, plasarea comenzilor online nefiind sub nici o forma conditionata. Operarea comenzilor se face in intervalul de lucru al operatorilor nostri, respectiv de luni pana vineri intre orele 10:00 - 19:00 in ordinea sosirii comenzilor si in limita stocului disponibil.

OPERAREA COMENZILOR IN WEEK-END

Comenzile primite vineri dupa ora 16:00, sambata sau duminica vor fi operate doar luni incepand cu ora 10:00, in ordinea sosirii acestora.

RETURUL DE MARFA 


Conform legii, “Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului". Returul de marfa se accepta in 10 zile de la primirea produsului.

TOATE cererile de retur se adreseaza in scris pe adresa office@eventure.com.ro

Numai dupa ce primiti acceptul scris al operatorului nostru de pe aceasta adresa se va returna marfa prin firma de curierat. Daca se doreste returnarea marfii din motive personale, costurile de retur urmeaza sa fie suportate de solicitant. Produsele returnate vor fi acceptate doar daca sunt in ambalajele originale si intacte.Daca motivele de retur se datoreaza furnizorului (erori de ambalare sau livrare), costurile generate de retur vor fi suportate de furnizor. Produsele returnate trebuie sa aiba ambalajele originale si intacte pentru a se putea stabili cu exactitate eroarea produsa si invocata la retur.

Restituirea contravalorii produselor returnate se va face in maxim 30 zile de la data primirii coletului, prin virament bancar intr-un cont bancar precizat de client, prin Mandat postal sau alta forma agreata de comun acord. Daca la momentul comenzii si livrarii produselor clientul a beneficiat de transport gratuit, valoarea acestuia, in cuantum de 20 lei, se va retine din suma ce trebuie restituita clientului. Comisioanele bancare, generate de plata intr-un cont bancar, vor fi suportate de client.

Va multumim!